Algemene voorwaarden

E-Chopper Verhuur Bolsward Algemene Voorwaarden

Versie juni 2022

1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. E-Chopper Verhuur Bolsward: V.O.F., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86627023 gevestigd te (8723 CN) Koudum, op de Dammensewei6 ;

b. Huurder: de (rechts)persoon, die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die het gehuurde voertuig al dan niet bestuurt;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen E-Chopper Verhuur Bolsward en huurder, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, waarbij E-Chopper Verhuur Bolsward optreedt als Opdrachtnemer, verhuurder van zaken en leverancier van diensten;

d. Voertuig: E-chopper, inclusief accu, sleutels en andere accessoires.

2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen E-Chopper Verhuur Bolsward en een huurder waarop E-Chopper Verhuur Bolsward deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met E-Chopper Verhuur Bolsward, voor de uitvoering waarvan door E-Chopper Verhuur Bolsward derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, tenzij deze door E-Chopper Verhuur Bolsward uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. E-Chopper Verhuur Bolsward en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van E-Chopper Verhuur Bolsward, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3. De aanbiedingen en/of offertes van E-Chopper Verhuur Bolsward, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden E-Chopper Verhuur Bolsward niet.

3.4. Overeenkomsten komen tot stand doordat E-Chopper Verhuur Bolsward de door de huurder geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging en/of ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat E-Chopper Verhuur Bolsward tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.

3.5. E-Chopper Verhuur Bolsward behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

4. Levering 4.1. E-Chopper Verhuur Bolsward levert de zaken en diensten op het tijdstip en de locatie bij overeenkomst bepaald.

4.2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft E-Chopper Verhuur Bolsward het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten leveren of te laten verrichten door derden.

5. Betalingsvoorwaarden 5.1. Zowel bij een boeking ter plaatste op de locatie van E-Chopper Verhuur Bolsward als bij een boeking via de website van E-Chopper Verhuur Bolsward dient de huurder direct te betalen, tenzij anders overeengekomen.

5.2. In geval van op maat samengestelde overeenkomsten heeft E-Chopper Verhuur Bolsward het recht aan huurder een aanbetaling van maximaal 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal E-Chopper Verhuur Bolsward uitvoering geven aan de overeenkomst.

5.3. Betaling van de factuur van op maat samengestelde overeenkomsten dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

5.4. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van E-Chopper Verhuur Bolsward moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan E-Chopper Verhuur Bolsward kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

5.5. Bij niet-tijdige betaling verkeert huurder direct in verzuim en is E-Chopper Verhuur Bolsward gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij huurder in rekening te brengen. Ook is huurder bij niet-tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag.

5.6. De huurder is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst en daarmee samenhangende rechtshandelingen, om welke reden dan ook op te schorten.

5.7. Huurder is verplicht voor alle gehuurde voertuigen borg te betalen. De borg dient bij aanvang per pin te worden betaald. E-Chopper Verhuur Bolsward boekt de betaalde borg per pin retour aan huurder na goedkeuring van E-Chopper Verhuur Bolsward van het ingeleverde voertuig.

6. Verplichtingen huurder 6.1. Huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en het voertuig te gebruiken op de wijze waarop het bedoeld is. Hierbij gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend de aanwijzingen van E-Chopper Verhuur Bolsward zoals opgenomen in dit artikel en nader uitgewerkt in de individuele huurovereenkomst.

6.2. Voor de huur van de e-chopper is de huurder verplicht in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs of brommercertificaat. Huurder dient deze aan E-Chopper Verhuur Bolsward te tonen voor vertrek. E-Chopper Verhuur Bolsward is gerechtigd hier een kopie van te maken.

6.3. Huurder is verplicht zich te houden aan de wettelijke verkeersregels.

6.4. In geval van pech, schade, diefstal, verlies en/of aanrijding is huurder verplicht alle medewerking te verlenen volgens alle instructies van E-Chopper Verhuur Bolsward.

6.5. Bij het verlaten van het gehuurde dient huurder de contactsleutel te verwijderen. De huurder dient het gehuurde te allen tijde in het zicht te houden. Bij diefstal van het gehuurde tijdens de periode van de huurovereenkomst worden de aanschafkosten en alle bijkomende kosten in rekening gebracht bij de huurder.

6.6. Gebruik van alcohol of verdovende middelen of andere omstandigheden waardoor het rijden wordt beïnvloed, voorafgaand of tijdens de verhuurperiode is voor alle deelnemers verboden.

6.7. De huurder mag geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers of weggebruikers of personen, natuur of dieren in de omgeving.

6.8. De huurder moet fysiek en geestelijk in staat zijn het voertuig te besturen.

6.9. De huurder is verplicht de aanwijzingen van E-Chopper Verhuur Bolsward op te volgen aangaande het rijden op het voertuig en de te rijden route.

6.10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

6.11. De huurder is verplicht het gehuurde voertuig in oorspronkelijke staat bij E-Chopper Verhuur Bolsward terug te brengen.

6.12. Na gebruik van het voertuig zullen E-Chopper Verhuur Bolsward en huurder deze gezamenlijk inspecteren. De tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig door huurder ontstane schade worden bij huurder in rekening gebracht, al dan niet door inhouding van (een deel van) de borg.

6.13. Niet-naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen kan leiden tot vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst door E-Chopper Verhuur Bolsward, waarbij geen restitutie plaatsvindt van de huurprijs.

7. Verplichtingen E-Chopper Verhuur Bolsward 7.1. E-Chopper Verhuur Bolsward levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting.

7.2. E-Chopper Verhuur Bolsward levert het voertuig schoon en goed onderhouden en controleert voor gebruik het voertuig, waaronder de batterij en remmen.

7.3. De door E-Chopper Verhuur Bolsward ter beschikking gestelde voertuigen zijn WA verzekerd.

7.4. Indien E-Chopper Verhuur Bolsward geen voertuig kan leveren, kan in overleg met huurder een ander voertuig worden aangeboden. E-Chopper Verhuur Bolsward is gerechtigd om hiervoor gebruik te maken van de inschakeling van derden. De hiermee gepaard gaande meerkosten kunnen voor rekening van Huurder komen. E-Chopper Verhuur Bolsward zal huurder van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.

7.5. E-Chopper Verhuur Bolsward inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. In geval van schade stelt E-Chopper Verhuur Bolsward hiervan een rapport op.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 8.1. Deelname aan een door E-Chopper Verhuur Bolsward georganiseerde activiteit geschiedt volledig op eigen risico. E-Chopper Verhuur Bolsward is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende een huurperiode, aan de bestuurder, derden en/of goederen.

8.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en verlies die gedurende de huurperiode aan het voertuig wordt toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, waaronder schade door diefstal, vandalisme, vernieling, joy-riding alsmede alle overige schade en verlies, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt en ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen aan E-Chopper Verhuur Bolsward voldoen. Onder gevolgschade wordt ook verstaan de kosten die (op termijn) voorvloeien uit een schade die bij de verzekering wordt geclaimd.

8.3. De uitsluiting van artikel 8.2 geldt niet voor zover de schade door de WA-verzekering van E-Chopper Verhuur Bolsward gedekt is, behoudens het voor huurder altijd geldende eigen risico zoals vermeld in het huurcontract.

8.4. De huurder vrijwaart E-Chopper Verhuur Bolsward voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor onder de WA-verzekering door E-Chopper Verhuur Bolsward geen dekking mocht worden gegeven.

8.5. E-Chopper Verhuur Bolsward is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van E-Chopper Verhuur Bolsward.

8.6. De aansprakelijkheid van E-Chopper Verhuur Bolsward is beperkt tot vergoeding van door de huurder geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen E-Chopper Verhuur Bolsward en huurder.

8.7. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van E-Chopper Verhuur Bolsward maximaal uit te keren bedrag.

8.8. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de huurder redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van E-Chopper Verhuur Bolsward te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van E-Chopper Verhuur Bolsward wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

8.10. Indien huurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die E-Chopper Verhuur Bolsward moet maken, voor rekening van de huurder. Voor minderjarige kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke te allen tijde aansprakelijk gesteld worden.

8.11. Huurder vrijwaart E-Chopper Verhuur Bolsward van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan E-Chopper Verhuur Bolsward mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

8.12. E-Chopper Verhuur Bolsward zal niet aansprakelijk worden gesteld indien huurder de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8.13. Indien E-Chopper Verhuur Bolsward een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een huurder, wordt E-Chopper Verhuur Bolsward door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, huurder. E-Chopper Verhuur Bolsward is richting huurder of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door E-Chopper Verhuur Bolsward ingeschakelde derde.

8.9. Iedere aansprakelijkheid van E-Chopper Verhuur Bolsward voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, door gebruik of niet kunnen gebruiken door klant of derden van de dienst(en), is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van E-Chopper Verhuur Bolsward wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.

9. Opschorting en opzegging van de overeenkomst 9.1. Opzegging van een overeenkomst door huurder is mogelijk onder de volgende condities:

– Kosteloos: tot 1 maand voor de gereserveerde datum;
– Tegen betaling van 50%: tussen 1 maand en 2 weken voor de gereserveerde datum;
– Tegen betaling van 100%: vanaf 2 weken tot en met de datum van de reservering vindt geen terugbetaling plaats.

9.2 Opschorting, zijnde het verplaatsen van de aanvang is mogelijk onder de volgende condities:
– Kosteloos: tot 1 maand voor de gereserveerde datum;
– Tegen bijbetaling: vanaf 1 maand tot aan de gereserveerde datum.

9.3 E-Chopper Verhuur Bolsward heeft het recht de overeenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de huurder uit te sluiten van de activiteit, indien naar zijn oordeel het voertuig door de Huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of anderszins de deelname gevaar oplevert of overlast veroorzaakt voor anderen.

9.4 Opschorting en/of opzegging van de overeenkomst door E-Chopper Verhuur Bolsward is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, waaronder bij overmacht. Hieronder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van E-Chopper Verhuur Bolsward onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat E-Chopper Verhuur Bolsward niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij E-Chopper Verhuur Bolsward of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan E-Chopper Verhuur Bolsward dan wel externe partijen waarvan E-Chopper Verhuur Bolsward afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

9.5 E-Chopper Verhuur Bolsward zal met de huurder een nieuwe datum/tijd afspreken of als dat niet mogelijk is, de ontvangen betalingen terugstorten aan Huurder.

9.6 Opschorting en/of opzegging van de overeenkomst door E-Chopper Verhuur Bolsward is tevens mogelijk als de weersomstandigheden dusdanig zijn dat deze een gevaar zouden kunnen opleveren voor de huurders, zoals zware storm of onweer. Hierbij worden de richtlijnen van het KNMI gehanteerd. Bij code geel, oranje en rood wordt door E-Chopper Verhuur Bolsward opgeschort en wordt in overleg met huurder een nieuwe datum/tijd afgesproken. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt de overeenkomst ontbonden en zullen de reeds voldane betalingen teruggestort worden.

9.7 E-Chopper Verhuur Bolsward behoud zich het recht voor om per overeenkomst van bovengenoemde voorwaarden af te wijken.


10. Slotbepalingen
10.1. Op alle overeenkomsten met E-Chopper Verhuur Bolsward is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen E-Chopper Verhuur Bolsward en de huurder, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. 10.3. E-Chopper Verhuur Bolsward is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens schriftelijk of elektronisch aan de huurder worden toegezonden.